Here are tonights DEVILS!!!!


CLARA
KARIANNE
KAYLA
TIFFANY
KIM
SONYA
STACEY
NATASHA
KRYSTALENJOY!!!